jgs2020-049_si_007.docx (3.6 MB)
Download file

Supplementary figures. K-bentonites in Ordovician–Silurian transition from South China: Implications for tectonic evolution in the northern margin of Gondwana

Download (3.6 MB)
journal contribution
posted on 18.06.2020, 08:56 by Wei Liu, Yuan Liu, Zuoxun Zeng, Baozhong Yang, Lianhong Peng, Daliang Xu, Yunxu Wei, Yaqing Li, Rob M. Ellam, Sheng Xu
Supplementary figures.

History

ORCID FOR SUBMITTING AUTHOR(s)