jgs2019-197_si_005.csv (2.75 kB)
Download file

Table S5: Single grain zircon (U–Th)/He data. Timing of slip across the South Tibetan detachment system and Yadong–Gulu graben, Eastern Himalaya

Download (2.75 kB)
dataset
posted on 25.09.2020, 09:31 by Hanwen Dong, Kyle P. Larson, Dawn A. Kellett, Zhiqin Xu, Guangwei Li, Hui Cao, Zhiyu Yi, Lingsen Zeng
Table S5: Single grain zircon (U–Th)/He data.

History