Geological Society of London
Browse
jgs2022-162_si_001.xlsx (56.35 kB)
Download file

Silurian to Early Devonian tectonic evolution of the southeastern Qilian Orogen inferred from zircon U–Pb dating and geochemistry of intrusive rocks

Download (56.35 kB)
dataset
posted on 2023-06-13, 12:02 authored by Xi-Yao Li, Sanzhong Li, Sheng-Yao Yu, Yongjiang Liu, Zhengwei Qin, Zeng-Bao Huang, Qing Lu
Table S1. Zircon in-situ U-Pb isotopic compositions of the intrusive rocks in the southeastern Qilian Orogen; Table S2. Whole-rock major and trace elemental compositions of the intrusive rocks in the southeastern Qilian Orogen; Table S3. Whole-rock Sr-Nd isotopic compositions of the intrusive rocks in the southeastern Qilian Orogen; Table S4. Zircon in-situ Lu-Hf isotopic compositions of the intrusive rocks in the southeastern Qilian Orogen.

History